ട്രക്ക് ബ്രേക്ക് ഡ്രം

  • ബാലൻസ് ട്രീമെന്റോടുകൂടിയ ബ്രേക്ക് ഡ്രം

    ബാലൻസ് ട്രീമെന്റോടുകൂടിയ ബ്രേക്ക് ഡ്രം

    ഹെവി കൊമേഴ്‌സ്യൽ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.സാന്താ ബ്രേക്കിന് എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കും ബ്രേക്ക് ഡ്രം നൽകാൻ കഴിയും.മെറ്റീരിയൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ബ്രേക്ക് ഡ്രം വൈബ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ നന്നായി സന്തുലിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.